NOWOŚCI

MIKROIGŁOWY RF

RF frak­cyj­ny mi­kro­igło­wy dzia­ła od­mła­dza­ją­co na skó­rę ak­ty­wu­jąc zdol­no­ści re­ge­ne­ra­cyj­ne na­sze­go or­ga­ni­zmu. Po­przez jed­no­cze­sne na­kłu­wa­nie skó­ry z ogrza­niem jej za po­mo­cą fa­li ra­dio­wej sty­mu­lu­je­my skó­rę do sa­mo­re­ge­ne­ra­cji. Dzię­ki mi­kro­na­kłu­ciom i fa­li ra­dio­wej, czę­ścio­wo uszko­dzo­na po­wierzch­nia tkan­ki jest za­stę­po­wa­na mło­dą i ela­stycz­ną struk­tu­rą o pra­wi­dło­wej bu­do­wie po­wo­du­jąc szyb­kie i dłu­go­trwa­łe efek­ty od­mło­dze­nia skó­ry.

Za­le­ty za­bie­gu:

- bez­ope­ra­cyj­ny li­fting twa­rzy,

- ujędr­nie­nie skó­ry, po­pra­wa na­pię­cia,

- wy­gła­dze­nie zmarsz­czek,

- przy­rost ko­la­ge­nu,

- zmniej­sze­nie po­rów,

- re­duk­cja roz­stę­pów i blizn,

- li­kwi­da­cja nad­po­tli­wo­ści.

 

 

PEELING WĘGLOWY

Za­bieg po­le­ga na la­se­ro­wym na­świe­tle­niu skó­ry po­kry­tej spe­cja­li­stycz­ną ma­ską z ak­tyw­nym wę­glem. Wę­giel ak­tyw­ny  sku­tecz­nie przy­cią­ga i wch­ła­nia tok­sy­ny, nadmiar se­bum oraz zro­go­wa­cia­ły na­skó­rek. Wy­ka­zu­je tak­że wła­ści­wo­ści roz­ja­śnia­ją­ce, an­ty­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­za­pal­ne i ko­ją­ce. Wy­ko­rzy­sta­nie pro­mie­nia la­se­ro­we­go pod­czas pe­elin­gu wę­glo­we­go wzmac­nia wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce wę­gla. Czą­stecz­ki wę­gla z ma­ski  głę­bo­ko wni­ka­ją w naj­drob­niej­sze nie­rów­no­ści, uj­ścia gru­czo­łów ło­jo­wych, za­głę­bie­nia i po­ry skó­ry, a na­stęp­nie ab­sor­bu­ją ener­gię świa­tła la­se­ro­we­go, po­wo­du­jąc mi­kro­ek­splo­zje. W na­stęp­stwie te­go zja­wi­ska złusz­czo­na zo­sta­je ze­wnętrz­na war­stwa na­skór­ka wraz z je­go nie­do­sko­na­ło­ścia­mi, skó­ra już po pierw­szym za­bie­gu sta­je się oczysz­czo­na, po­ry są wy­raź­nie zmniej­szo­ne, ko­lo­ryt skó­ry ujed­no­li­ca się. Wy­dzie­la­nie se­bum zo­sta­je usta­bi­li­zo­wa­ne. War­te pod­kre­śle­nia jest zmniej­sze­nie po za­bie­gu sta­nów za­pal­nych po­wsta­łych w prze­bie­gu trą­dzi­ku. Za­bieg nie jest bo­le­sny, nie wy­ma­ga znie­czu­le­nia. Od­czu­cia skó­ry pod­czas za­bie­gu to lek­kie uszczyp­nię­cia.

 

Q - SWATCH

Usu­wa­nie ma­ki­ja­żu per­ma­nent­ne­go, prze­bar­wień oraz ta­tu­aży.

 

 

 

 

 

Napisz do nas salondamaris@icloud.com Zadzwoń do nas 695 342 922

DAMARIS ul. Wiśniowa 21
44-240 Żory